Ostukorv

Tuleohutus

Tuleohutus ettevõttes/asutuses

Olles ettevõtjana kinnisvara omanik/valdaja või asutuse juhina riigile kuuluva objekti valdaja, kaasnevad Teile mitmed kohustused tuleohutuse tagamisel.

Tuleohutuspoliitika puudumisega võib kaasneda tulekahju ning sellega seotud rasked tagajärjed: vigastatud või hukkunud inimesed, suur varaline kahju, kindlustushüvitise vähendamine või mitteväljamaksmine, kolmandatele osapooltele tekkinud kahjude hüvitamine, äri katkemine või riigipoolsed sunnivahendid/karistused.

Ettevõtte tuleohutust reguleerivad paljud erinevad seadused, standardid ja määrused. Enamiku neist leiab „Tuleohutuse seadusest” ja sellega seotud siseministri määrustest.
https://www.riigiteataja.ee/akt/TuOS

Laias laastus võib kogu tuleohutuse ettevõttes/asutuses jagada järgmiselt:

 • tuleohutusalase enesekontrollisüsteemi juurutamine ja rakendamine;
 • tuleohutuse eest vastutavate isikute määramine ja koolitamine;
 • töötajate nõuetekohane väljaõpe;
 • objektipõhise tuleohutusalase dokumentatsiooni väljatöötamine ja korrashoid;
 • vajalikud tuleohutuspaigaldised, nende korrasolek, nõuetekohane hooldus,dokumenteerimine;

Tuleohutusalase enesekontrollisüsteemi juurutamine ja rakendamine

Uus tuleohutuse seadus näeb ettevõtetele ja asutustele ette uudse regulatsiooni tuleohutusnõuete kontrollimisel - tuleohutuse enesekontrolli nõude. 

Enesekontrollisüsteemi rakendamise eesmärk on tagada inimeste ohutus, tulekahjude ennetamine ja nende võimalike tagajärgede leevendamine ning päästeasutuse, ettevõtte/asutuse ja inimese vahelise vastutusahela täpsustamine. Samuti tekib enesekontrolli käigus omanikele/valdajatele hea ülevaade tuleohutusest üldiselt, puudustest ja nende kõrvaldamise planeerimisest.

Tuleohutuse eest vastutavate isikute määramine ja koolitamine

Tuleohutuse eest ettevõttes/asutuses vastutab juhatuse liige, kes võib küll määrata ettevõttes tuleohutuse korraldamise mõnele teisele töötajale, kuid vastutust delegeerida ei saa. Tuleohutuse eest vastutavaks määratu võib suuremas ettevõttes tuleohutuse eest korraldamise edasi delegeerida ka erinevate osakondade juhtidele, kes omakorda jälgiksid, et kõik vajalik oleks nende osakonnas tehtud.

Kõige suuremaks probleemiks tuleohutuse korraldamisel ettevõtetes/asutustes on TEADMATUS - mida teha, kuidas teha ja millal teha. Seetõttu soovitame koolitada tuleohutuse korraldamise eest vastutavaks isikuks määratud töötajat.

Töötajate nõuetekohane väljaõpe

Kui rääkida tuleohutusest ettevõttes/asutuses, siis kõige lähem puutepunkt tuleohu ärahoidmisel või puhkenud tulekahju kiirel likvideerimisel – on töötajad, kes toimetavad igapäevaselt tööruumides, kasutavad seadmeid, samuti on töötajad enamasti kohal, kui midagi peaks süttima. 

Seetõttu on äärmiselt olulised töötajate teadmised ja oskused. Teadmised nii selles vallas, millistest tegevustest hoiduda ja mida tähele panna, et tulekahju ei süttiks ehk ennetus kui ka selles vallas, et olla vajadusel kiiresti valmis tegutsema, kui õnnetus juba juhtunud on.

Vajalikud tuleohutuspaigaldised

Tuleohutuspaigaldised ettevõttes/asutuses võivad olla:

 • tulekustuti;
 • tulekahjusignalisatsiooniandur (lisaks suitsuandurile näiteks ka temperatuuriandur);
 • tulekahjusignalisatsioonisüsteem;
 • automaatne tulekustutussüsteem;
 • evakuatsiooni- ja turvavalgustus;
 • suitsu ja soojuse eemaldamise seadmestik;
 • tuletõrje voolikusüsteem või mõni muu seade ja tehnosüsteem, mis on mõeldud tulekahju avastamiseks, tule ja suitsu leviku takistamiseks ning ohutuks evakuatsiooniks ja päästetööks.

Ettevõtte juht peab tagama tuleohutuspaigaldiste ja -süsteemide korrashoiu, korraldama vaatlust, kontrolli ja hooldust ning omama selle kõige kohta vajalikku dokumentatsiooni.

NB! Isikul, kes projekteerib, ehitab, hooldab või remondib automaatset tulekahjusignalisatsiooni- ja tulekustutussüsteemi, hooldab tulekustutit või kontrollib ja hooldab tuletõrje voolikusüsteemi, peab olema vastav sissekanne majandustegevuse registris.

Ostukorv